SUPERVISION

Supervision er en af de centrale stier i ens fag-personlige udvikling som psykolog, socialrådgiver, lærer, pædagog, sygeplejerske m.m.

Under supervisionen bliver man vejledt, støttet og nudge't - via en vekslen mellem faglig guidning, refleksionsspørgsmål, litteratur-anbefalinger m.m.

 Centralt for min tilgang står pejlemærket:

 "Hvad har du brug for - lige nu, her i dag - for at kunne

   komme videre med en god fornemmelse i maven?"

Både i dette øjeblik, i forhold til netop denne person, denne problemstilling, dette dilemma, denne udredning, denne test etc. - og overordnet og på den lange bane.

Især psykologer og andre fagfolk i PPR og øvrige kommunale settings ("... politisk ledede organisationer ...") møder mange etiske dilemmaer og en mærkbar risiko for stress og udbrændthed.

Et hyppigt supervisionstema hos mig er derfor også, hvordan man helt lavpraktisk holder styr på, forvalter og 'overlever' de (alt for) mange bolde i luften og de modsatrettede krav og forventninger; samt hvordan man undgår forråelse, bibeholder sin faglige integritet - og ikke mister sig selv.

FAGLIG SUPERVISION

Dette er den ene hovedgren af supervision. Her vil fokus ligge på professionsaspekterne. Det kan handle om gode måder at formidle vanskelige budskaber til andre ("De svære samtaler") – og/eller forståelse af andres handlinger, væremåder og perspektiver.

Mange efterspørger f.eks. praktisk brug af konfliktforebyggende (og -løsende) kommunikation, teknikker fra kognitiv terapi (ikke mindst med par og familier) - eller arbejdet med borderlineklienter, hvilket især er relevant for socialrådgivere, familiebehandlere, psykologer, læger, politifolk etc.

Specifikt for psykologers vedkommende kan det også handle om valg af og brug af tests og screeningsredskaber – eksempelvis BYI, ADOS, ADI-R, ADHD-RS, ASRS, Parents’ Preference Test (PPT), WISC, WAIS, TAT, CAT, RORSCHACH og så fremdeles:

Hvad skal jeg vælge? Hvordan udfører jeg testen? Hvordan tolker jeg resultaterne? Hvad er faldgruberne? Hvordan melder jeg tilbage til klienter og bestillere? Hvordan bruger jeg resultaterne til at foreslå interventioner? Etc.

SUPERVISION - TIL DISSE NIVEAUER:

Jeg tilbyder supervision til alle tre niveauer for psykologer:

 • autorisation
 • specialist-grad
 • supervisor-grad

Autorisationsforløbet består af dels psykologisk virke, dels modtagelse af supervision i forhold til de opgaver, man løser. En del af denne supervision skal være ekstern, dvs. hos en psykolog, der ikke arbejder i samme organisation som supervisanden. Supervisor skal være autoriseret.

Specialistforløbet er overbygningen, hvor man fortsætter sit virke som psykolog, og supplerer sin viden via kurser samt modtager supervision på sit arbejde. Også her skal en del af supervisionen være ekstern. Supervisor skal være specialist.

Supervisorforløbet er det sidste af de kliniske niveauer, man kan gennemgå. På dette niveau fordyber man sig i selve supervisionsprocessen ved at uddanne sig i denne, ved at virke som supervisor, og ved at modtage supervision på sit virke som supervisor. Den, man får sin supervision hos, skal selv være godkendt som supervisor.

SUPERVISION - I DISSE DISCIPLINER:

Jeg tilbyder supervision i tre specialist-discipliner hos DP:

 • psykoterapi
 • klinisk børnepsykologi
 • pædagogisk psykologi

Indholdsmæssigt drejes fokus mod, hvad man som supervisand har behov for - typiske eksempler er:

 • intervention i form af terapi
 • intervention i form af konsultativ indsats (PPR)
 • udredning - testning
 • supervision af andre faggrupper
 • supervision af psykologer

PERSONLIG SUPERVISION   /   EGENTERAPI   /

FEEDBACK PÅ EGEN STIL

 

Den anden hovedgren af supervision som central vej til at bevæge sig fremad i tilværelsen som fag-person fokuserer på de dybere spørgsmål om én selv:

"Hvem er jeg, der i mit arbejde som fag-person træffer

  beslutninger, udfører terapi, tilbyder rådgivning,

  foretager udredninger og vurderinger?"

Fokus her handler om egne perspektiver, hvor de kommer fra, og om de har nogen betydning for, hvordan man lever sit fag-personlige liv - på arbejdet, men også uden for arbejdstid.

Er der noget, der kan være godt at justere i den måde, jeg samtaler med eller vejleder andre på? Eller den måde, jeg undersøger, vurderer, tester på? Har jeg nogen "blinde pletter"?

Hvorfor reagerer jeg næsten altid på denne måde, når jeg sidder med lige præcis denne type mennesker? Eller denne type problemstilling? Hvordan forholder jeg mig til mig selv i min faglige rolle? Gør det noget ved mig? Og hvis ja - hvad gør jeg så ved det?

 

Og ikke mindst:

Hvordan bruger jeg mine fag-personlige erfaringer til bedre at læse, forudse og håndtere situationer, der ellers kunne blive meget svære(re)?


Hvis man som psykolog ønsker at nå specialist-graden i et af de kliniske felter (psykoterapi, klinisk børnepsykolog m.m.), er der krav om et længere forløb med fokus på "personlig udvikling" - enten i form af egenterapi eller i form af feedback på egen stil eller personlig supervision (modsat sagssupervision).

Den, man modtager egenterapi/feedback på egen stil/personlig supervision hos, skal være specialist i psykoterapi.

CHRISTIAN A. STEWART-FERRER 

Jeg er klinisk psykolog i privat praksis –

tildelt autorisation af Psykolognævnet og

undervisningskompetence i psykologi af

Undervisningsministeriet. Derudover er

jeg klinisk sexolog (DACS).

 • Jeg er specialist- og supervisor-ud-

         dannet i dels psykoterapi, dels kli-

         nisk børnepsykologi.

 • Endvidere er jeg godkendt som

         meritgivende supervisor i specialet

         pædagogisk psykologi.

  • Ved siden af mit daglige virke er jeg gæsteforsker ved Syddansk Universitet - Forskningsenheden for Almen Lægelig Praksis (FEA) - og tidl. specialist-leverandør til VISO (Socialministeriet).
  • I mange år har jeg arbejdet som psykolog med børn, unge og voksne – både i form af terapi, konsultativt arbejde (PPR), udredning, afklaringssamtaler, selvudviklingsforløb og traumebehandling, samt sparring, supervision og undervisning til professionelle.
  • Gennem årene har jeg undervist og superviseret ikke blot psykologer, men også socialrådgivere, lærere, pædagoger, sygeplejersker m.fl. - både monofagligt og tværfagligt. Dette har også omfattet personlig supervision, egenterapi og feedback på egen stil.  Du kan bestille tid hos mig ved «Tidens Psykologer» (Tlf. 22 10 22 22) i Odense, hvor jeg arbejder til daglig.